قالب های تونل و خاص

جهت لاينينگ مجراها، كالورتها، تونلهاي انحرافي و شفتها از قالب‌هاي تونلي استفاده مي‌گردد.
قالب‌هاي تونلي به لحاظ باز و بسته شدن به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
۱- قالب‌هاي هيدروليكي
۲- قالب‌هاي مكانيكي
در قالب‌هاي هيدروليكي باز و بسته شدن سگمنتهاي قالب با استفاده از جكهاي هيدروليكي و در قالب‌هاي مكانيكي با استفاده از جك‌هاي دستي يا روغني انجام مي‌پذيرد. معمولاً‌در مقاطع بزرگ از سيستم هيدروليك استفاده مي‌گردد و اين امر به دليل سنگين بودن سگمنتها مي‌باشد و استفاده از هيدروليك در قالب‌‌هاي كوچك به لحاظ فني دشوار بوده و در قسمت‌هاي داخلي قالب تونل ايجاد محدوديت خواهد كرد. لاينينگ يك مجرا معمولاً به صورت دومرحله‌اي مي‌باشد. ابتدا لاينينگ كف با استفاده از قالب يا شابلون كف و سپس لاينينگ سقف و ديوار انجام مي‌پذيرد.

[Not a valid template]